Cysylltu â ni

Cofrestrwch eich diddordeb mewn astudio a chael cyngor ar sut i’w ariannu

Dechreuwch eich taith ddysgu heddiw

Bydd p’un a gaiff eich astudiaethau eu hariannu yn dibynnu ar eich gweithle a’ch cymhwystra personol, yn ogystal â’r math o astudio yr hoffech ei wneud. Mae angen rhywfaint o wybodaeth arnom gennych i ddechrau.

Cam 1

Cwblhewch a chyflwynwch y ddwy ffurflen ar y dudalen hon i anfon eich manylion atom a chadarnhau y gallwn gysylltu â chi.

Cam 2

Edrychwch ar y mathau o gyrsiau sydd ar gael a nodwch beth yr hoffech ei astudio.

Cam 3
Bydd aelod o dîm Y Brifysgol Agored yng Nghymru a/neu un o arweinwyr undeb Cronfa Ddysgu Undebau Cymru mewn cysylltiad i drafod ariannu eich astudiaethau.

Ariannu eich astudiaethau

Darperir Cronfa Ddysgu Undebau Cymru gan Lywodraeth Cymru i helpu i gefnogi dysgu oedolion yn y gweithle a arweinir gan undebau. Mae gan bob gweithiwr yng Nghymru y cyfle i fanteisio ar y gronfa, a gall y gronfa gefnogi dysgu megis microgymwysterau a chyrsiau Mynediad Y Brifysgol Agored.

Mae cymorth ariannol ar gael ar gyfer myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig rhan-amser cymwys yng Nghymru, ac os oes gennych anabledd neu anhawster dysgu penodol, efallai y byddwch yn gymwys i gael Lwfans Myfyrwyr Anabl neu un o ysgoloriaethau neu fwrsarïau’r Brifysgol Agored.

Cofrestrwch eich diddordeb mewn astudio

Llenwch y ddwy ffurflen isod a gadewch i ni eich helpu i ddechrau ar eich taith ddysgu heddiw.

Rhan 1. Cyflwynwch eich diddordeb i gael mynediad i Gronfa Ddysgu Undebau Cymru (WULF)

  Ar ôl i chi gwblhau'r ffurflen, caiff eich cyfeiriad e-bost ei anfon at reolwr Cronfa Ddysgu Undebau Cymru ar gyfer yr undeb rydych wedi'i ddewis. Bydd rheolwr Cronfa Ddysgu Undebau Cymru yn cysylltu â chi i drafod y camau nesaf.

  Gallwch fod yn gymwys i gael cyllid gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru neu ffordd arall o ariannu eich astudiaethau o hyd.


  YdwNac ydw

  Gall adnodd dod o hyd i undeb TUC Cymru eich helpu i ddod o hyd i'r undeb cywir.

  Os nad ydych yn aelod o undeb, dewiswch yr undeb sy'n cynrychioli eich gweithle a/neu eich proffesiwn.


  SaesnegCymraeg

   

  Byddem wrth ein bodd yn eich cael fel aelod o gymuned Y Brifysgol Agored; mae gennym lawer o bethau i'w rhannu â chi, gan gynnwys gwybodaeth bwysig yn ymwneud ag astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gallwn gysylltu â chi drwy e-bost, dros y ffôn, drwy neges destun, drwy'r post neu ar sianeli digidol.

  Gall Y Brifysgol Agored eich gwahodd i gymryd rhan mewn ymchwil i'r farchnad o bryd i'w gilydd hefyd. Mae'r Brifysgol Agored yn addo na fydd byth yn gwerthu eich data i unrhyw un arall. Wrth gwrs, gallwch ddatdanysgrifio neu newid eich dewisiadau unrhyw bryd.

  I gael rhagor o fanylion am y ffordd mae'r Brifysgol Agored yn defnyddio eich data, darllenwch ein polisi preifatrwydd.

   

  A gaiff Y Brifysgol Agored gadw mewn cysylltiad â chi? *

   

  Rhan 2. Cofrestrwch gyda’r Brifysgol Agored

  Byddem wrth ein bodd yn eich cael fel aelod o gymuned Y Brifysgol Agored; mae gennym lawer o bethau i’w rhannu â chi, gan gynnwys gwybodaeth bwysig yn ymwneud ag astudio gyda’r Brifysgol Agored.

  Atebion i’ch cwestiynau

  Beth sy'n digwydd unwaith y byddaf wedi cofrestru fy niddordeb i astudio?
  Unwaith y byddwch wedi cofrestru eich diddordeb i astudio gyda ni, bydd cynrychiolydd o naill ai’r undeb rydych wedi’i ddewis a/neu’r Brifysgol Agored yng Nghymru yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

  Os na fyddwch wedi clywed gan rywun o fewn 10 diwrnod gwaith, efallai y byddai’n werth edrych yn eich ffolderi sbam/sothach rhag ofn.

  Os na fyddwch wedi cael unrhyw ymateb, e-bostiwch partneriaethau-cymru@open.ac.uk yn uniongyrchol.

   

  Pa gamau y mae'n rhaid i mi eu cymryd cyn y gallaf ddechrau astudio?

  Cyn astudio yn Y Brifysgol Agored yng Nghymru, mae angen i chi sicrhau bod y cwrs yn addas i chi a’ch bod wedi cael yr holl wybodaeth sydd ar gael i chi cyn gwneud eich penderfyniad. Cyn i chi gofrestru ar gwrs, mae’n RHAID i chi gofrestru eich diddordeb i astudio a chysylltu â’ch arweinydd ar gyfer Cronfa Ddysgu Undebau Cymru (WULF) os oes cost am gwblhau’r cwrs i weld a yw’n gymwys i gael ei ariannu gan y gronfa. Felly dylech ganiatáu cyfnod o 6 wythnos cyn y dyddiad cau ar gyfer cofrestru.